Algemene voorwaarden en verwerkingsoverzicht Struijk Fysiotherapie

Beheerder en verwerker van persoonsgegevens

Het beheer en de verwerking van persoonsgegevens onder Struijk Fysiotherapie berust bij:
Judith P. de Bock- Struijk, fysiotherapeut
Maanander 9A, 3824 MN, Amersfoort
email info@struijkfysio-amersfoort.nl
Kamer van Koophandel: 55398189 Amersfoort onder de naam ‘Struijk Fysiotherapie Amersfoort’

Persoonsgegevens die wij verwerken

Struijk Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Struijk Fysiotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@struijkfysio-amersfoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Struijk Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opstellen van een dossier om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

– Het afhandelen van uw betaling en de declaraties van de zorgverzekeraar
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze praktijk en ons vakgebied (middels een nieuwsbrief waarvoor u zich ten alle tijden kunt uitschrijven).
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Het door de verzekeraar verpicht gestelde onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de van de zorg (hiervoor worden een aantal gegevens naar Mediquest verzonden).

Geautomatiseerde besluitvorming

Struijk Fysiotherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Johan de Bes praktijk voor fysiotherapie) tussen zit. Struijk Fysiotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

FysioRoadMap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Struijk Fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Struijk Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de fysiotherapeut).

Indien een zorgverzekeraar een audit bij ons uit wil voeren, zijn wij verplicht op grond van overeenkomst deze toegang te geven tot ons systeem en inzage in de gegevens, wij zullen deze echter zo veel mogelijk anonimiseren.

Gebruik van cookies op de website

Struijk Fysiotherapie maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Struijk Fysiotherapie maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Disclaimer en aansprakelijkheid

Struijkfysio-amersfoort.nl staat er niet voor in, dat de informatie op de website altijd juist en/of volledig is. Struijk Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten of onjuistheden. De bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van informatie van de website. De bezoeker zal zelf op juistheid toetsen, indien dat voor hem/haar van belang is. In geval van polis-informatie is men uiteindelijk afhankelijk van de bevestiging van de gegevens bij Struijk Fysiotherapie door de betreffende patiënt. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van polisinformatie ligt bij de patiënt. Aan de inhoud van de websites onder Struijk Fysiotherapie kunnen geen rechten worden ontleend; struijkfysio-amersfoort.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruiken van de informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Struijk Fysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@struijkfysio-amersfoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Struijk Fysiotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Struijk Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@struijkfysio-amersfoort.nl